Rasistisk fördom att islamisering innebär ett hot mot sexuella minoriteter i Sverige? (2010-08-01)

Under gårdagen tilldelades Jimmie Åkesson utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL. Denna utmärkelse sägs vara avsedd för dem som ”inte visat hjältemod” i kampen för de sexuella minoriteternas intressen.

Motiveringen för att tilldela Åkesson priset var att han påstås ha försökt: ”använda hbt-gruppen i sin argumentation för att driva en rasistisk politik.”

Det som åsyftas är att Åkesson den senaste tiden gjort flera uttalanden där han understrukit och förtydligat skrivningarna från partiets åsiktsdokument om att, även om SD inte delar RFSL:s och RFSU:s kulturradikala ståndpunkter på det familjepolitiska området, så är SD ändå ett parti som är berett att ta strid för de sexuella minoriteternas trygghet  och grundläggande medborgerliga rättigheter och vi välkomnar företrädare för dessa minoriteter som medlemmar. Till skillnad från de etablerade partierna som utsett införandet av könsneutrala toaletter och ett tredje juridiskt kön till sexualpolitiska huvudfrågor, så har Åkesson också framfört ståndpunkten att en av de viktigaste framtidsfrågorna för de sexuella minoriteterna borde vara att stoppa islamiseringen av Sverige. Detta eftersom islam är betydligt mer homofientlig än kristendomen och eftersom en ökad muslimsk påverkan på det svenska samhället och en starkt växande muslimsk minoritet sannolikt utgör ett mycket allvarligt hot mot de sexuella minoriteternas trygghet och säkerhet.

Är det Åkesson eller RFSL som förtjänar den rosa tisteln?

RFSL hävdar att Jimmie Åkessons ovan beskrivna påståenden är rasistiska och falska. Om RFSL har rätt i sin bedömning så är Åkessons agerande föga hjältemodigt, han har då gjort sig skyldig till att sprida ogrundade fördomar om en religion och dess utövare och därmed kanske han också kan sägas ha gjort sig förtjänt av de rosa tisteln.

Om det däremot visar sig att Åkessons påståenden är välgrundade så har han ju, genom att föra fram en obekväm sanning, givit prov på ett sällsynt mod i kampen för de sexuella minoriteternas intressen och RFSL har inte bara gjort sig skyldiga till feghet och förtal, de har också  svikit de grupper man säger sig företräda och borde således tilldela sig själva den rosa tisteln.

För att få klarhet i vem som faktiskt förtjänar tisteln måste vi utreda huruvida det finns någon grund för Åkessons påståenden.

Detta kan vi göra genom att:

1. Kontrollera vad islams urkunder och lära säger om homosexuella. 2. Kontrollera ifall religionens syn på denna fråga även har betydelse för utövarnas värderingar i frågan idag. 3. Kontrollera ifall religionens syn även har betydelse för utövarnas agerande gentemot homosexuella idag.

1. Vad säger Islams urkunder och lära om homosexuella?

Islam texter (koranen och haditherna) visar med all tydlighet att islam inte accepterar homosexualitet:

I Koranen framgår det på flera platser (7:80-84, 26: 165-166 samt 4:16) att homosexualitet är en synd som skall bestraffas.

Ännu tydligare blir det i Haditherna, som innehåller påstådda citat från Muhammed och som anses vara ett rättesnöre för varje rättroende muslim:

Abu Dawud (4462) – The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said, ”Whoever you find doing the action of the people of Loot, execute the one who does it and the one to whom it is done.”.

Abu Dawud (4448) – ”If a man who is not married is seized committing sodomy, he will be stoned to death.”

Bukhari (72:774) – ”The Prophet cursed effeminate men (those men who are in the similitude (assume the manners of women) and those women who assume the manners of men, and he said, ‘Turn them out of your houses .

Den absoluta merparten av islams skolor och högst respekterade lärde har varit överens om att homosexualitet är en stor synd som skall bestraffas. Det har dock förekommit tvister kring huruvida homosexuella handlingar skall medföra dödsstraff eller andra typer av bestraffningar.

2. Har religionens syn på homosexualitet någon betydelse för utövarnas värderingar idag?

Vi har nu konstaterat att islam som religion har en starkt negativ syn på homosexuella. Detsamma kan förvisso sägas om kristendomens gamla testamente. En viktig skillnad är dock att kristendomen också, eller kanske snarare framförallt, präglas av Jesus och det nya testamentet där kärleken och förlåtelsen betonas framför annat och där det tydliggörs att man bör avsky synden, men älska syndaren. Till skillnad från fallet med islam är det följaktligen svårt att hitta exempel på inflytelserika kristna skolor och lärda som förespråkar dödsstraff för homosexuella.

Trots att kristendomen alltså aldrig varit lika fientlig mot homosexuella som islam, så råder det dock inget tvivel om att de kristnas syn på sexuella minoriteter har omtolkats och förändrats över tiden och att många kristna idag har en direkt positiv syn på homosexuella.

Samma process skulle givetvis rent teoretiskt ha kunnat ske inom islam och om så är fallet så har ju RFSL rätt i att massinvandringen av muslimer inte utgör något hot, även om religionen som sådan ursprungligen har en negativ inställning till homosexuella.

Tråkigt nog tycks det dock vara så att de teologiska skillnaderna mellan kristendomen och islam också visar sig i attityderna hos utövarna idag. Invånarna i muslimska länder är mer negativt inställda till homosexuella än invånarna i kristna länder och dessa skillnader kvarstår även när muslimer har bosatt sig i de kristna västländerna:

Enligt Pew Research Centers globala attitydsundersökning är attityderna till homosexuella betydligt mer positiva i den kristna delen av världen än i den muslimska. Detta gäller i synnerhet den protestantiska delen av Europa där Sverige ingår. Undersökningen visar också att det bland befolkningen i den muslimska världen finns ett betydligt större stöd för idén om att religionen bör styra eller samverka med politiken.

Enligt en Gallup-mätning från år 2009 ansåg 100% av de muslimska invandrarna i Storbritannien och 65% av de muslimska invandrarna i Frankrike att homosexualitet var någonting helt oacceptabelt (Denna siffra kan jämföras med snitten för hela den brittiska respektive franska befolkningen i den tidigare nämnda Pew-undersökningen, vilket var 21% respektive 17%)

År 2007 visade en statsfinansierad undersökning i Tyskland att två tredjedelar av landets invandrarungdomar med turkisk bakgrund hyste negativa attityder gentemot homosexuella.

I en attitydundersökning genomförd bland skolelever i Sverige och beställd av Forum för levande Historia kan man läsa följande:

Den religiösa tillhörigheten har förhållandevis stor betydelse för inställningen till homosexuella. De elever som angett ”muslim” som religiös tillhörighet uppvisar en betydligt större intolerans än övriga kategorier. (…) ”Noterbart är även att gruppen ”ej religiösa” i genomsnitt har en större intolerans gentemot homosexuella än gruppen ”kristna”

”Skillnaderna vad gäller religionstillhörighet slår även igenom när eleverna indelas efter nationellt ursprung i familjen. Eleverna i helsvenska familjer (samtliga födda i Sverige) uppvisar den lägsta graden av intolerans gentemot homosexuella (genomsnittligt indexvärde är 0,87), men skillnaderna gentemot familjer där minst en familjemedlem (men inte alla) är födda utomlands är små (genomsnittligt indexvärde är 0,93). Gruppen elever där alla i familjen är födda utomlands avviker däremot stort, det genomsnittliga indexvärdet bland dessa elever är påtagligt högre, 1,30. Muslimska immigranter utgör en relativt stor del av sistnämnda grupp, vilket till en förhållandevis stor del genererat dessa resultat.”

Vi kan således konstatera följande såhär långt:

1. Islam som religion är mer fientligt inställd till homosexuella än vad kristendomen är. 2. Religionens syn på homosexuella tycks också ha betydelse för hur dess utövare idag ser på homosexuella. 3. Oavsett om de bor i muslimska länder eller om de har invandrat till Västeuropa så har muslimer en mer negativ syn på homosexuella än vad kristna har. Kristna i Sverige har t om en mer positiv syn på homosexuella än icke-troende. Det finns således inte, särskilt inte i en svensk kontext, någon grund för att försöka framställa islam och kristendomen som lika goda kålsupare på det sätt som t ex RFSL ofta har försökt göra.

3. Har islams negativa syn på homosexuella betydelse även för utövarnas handlande idag?

Att man hyser en viss värdering behöver inte rent teoretiskt innebära att man också torgför denna värdering eller utför aktiva handlingar som ligger i linje med denna värdering. Om muslimer i Sverige och övriga världen bara höll sina värderingar inom sig själva och inte på något sätt handlade eller försökte förändra samhället i linje med denna värdering, så hade värderingen i sig inte behövt utgöra något större problem för de sexuella minoriteterna.

I praktiken förblir dock värderingar sällan rent privata företeelser och det gäller även i detta fall.

Islams och muslimernas negativa attityd till homosexuella avspeglar sig i de muslimska ländernas lagstiftning. 2010-års ILGA-rapport visar att det i merparten av de muslimska länderna är förbjudet i lag att ha intim fysisk kontakt med någon av samma kön och av de länder och områden som fortfarande bestraffar homosexualitet med döden är samtliga muslimska.

En brittisk Channel 4 -dokumentär, som filmats med dold kamera visade 2008 att man i vissa brittiska moskéer predikar om mord på homosexuella.

Enligt uppgifter från polisen i Nederländerna så har våldet mot homosexuella ökat kraftigt på senare år. Man uppger också att det framförallt är invandrare från muslimska länder som ligger bakom våldet.

Även i Tyskland har tryggheten för personer tillhörande de sexuella minoriteterna minskat. I en undersökning från 2007 uppgav mer än var tredje HBT-person att man utsatts för hatbrott. Enligt Alexander Zinn, som är ordförande för organisationen för homosexuella män och kvinnor i Berlin, är det ökade hatet mot HBT-personer intimt förknippat med ”de demografiska förändringarna i Tyskland”. HBT-personernas trygghet sägs i första hand hotas av muslimska invandrarungdomar.

Jag har inte lyckats finna någon svensk undersökning där förövarna av hatbrott mot homosexuella presenteras med nationell och religiös bakgrund, men mycket lite talar för att mönstret skulle vara annorlunda här än i andra Västländer. Även för de HBT-personer som ogillar SD:s familjepolitik kan det alltså finnas starka skäl att rösta på partiet.

Sammanfattningsvis så pekar det mesta på att Jimmie Åkesson har rätt och RFSL har fel. Islam och den muslimska massinvandringen till Sverige utgör de facto ett allvarligt hot de sexuella minoriteternas trygghet.

Behåll er rosa tistel för er själva RFSL…

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s