Expo medger mångårig lögn (2008-02-06)

Strax efter min förrförra bloggpostning, där jag publicerade ett mejl av tidningen Expos chefredaktör, Daniel Poohl, som visade vilken ansvarslös och överslätande attityd, som Expo har till det faktum, att det bland tidningen medarbetare finns personer, som relativt nyligen uppvisat tydliga tecken på extremism och gjort sig skyldiga till politisk brottslighet, så fick jag ett svar av Poohl, där han med märkbar irritation kommenterar mitt blogginlägg (Poohl har sedan dess skickat ytterligare ett kort mejl där han ber om ursäkt för sin ton, vilken han förklarar med att han just den dagen var särskilt uppretad över alla de felaktiga och kränkande uppgifter om Expo, som han menar florerar på internet)

Då jag bedömer att innehållet i Daniel Poohls svar är av stort allmänintresse, särskilt då den ganska häpnadsväckande del, där han medger att Expo under flera års tid har framfört lögnaktiga uppgifter om de sverigedemokratiska kandidaternas brottsbelastning, så publicerar jag nedan brevets innehåll tillsammans med mina svarskommentarer, som jag skickat till Poohl.

Hej Mattias!

Jag visste inte att det var en intervju du gjorde. Men jag antar att vi på expo börjar bli lite omoderna, förklara att det faktiskt är en intervju man gör, faktakoll och annat journalistiskt tjafs är kanske passé.”

Låt mig börja med att tacka för ditt svar på mina frågor. Det hedrar dig att du till skillnad ifrån vissa av dina företrädare tycks vara beredd att föra en dialog med dina meningsmotståndare. Jag är dock ingen journalist och det var således ingen intervju jag genomförde. Min ursprungliga intention var inte heller att offentliggöra ditt eventuella svar. Innehållet, speciellt då din inställning till Kenny Hjältes antidemokratiska förflutna, visade sig dock vara av en sådan karaktär att jag ansåg det vara min plikt att se till att det kom till allmän kännedom.

Sedan får du förlåta mig Daniel, men jag har väldigt svårt att ta din uppenbara indignation över min påstådda brist på etik i det här avseendet, på särskilt stort allvar. Detta med tanke på att du själv började din journalistiska karriär genom att utge dig för att vara någon du inte var, filma människor med dold kamera och sedan utan deras godkännande sända innehållet i tv. Men också med tanke på att den tidning du företräder, skrupellöst har  publicerat privata mejlkonversationer mellan mina partikamrater, som ni sannolikt kommit över via vänsterextrema terrororganisationer som brutit sig in i våra datorer och stulit dessa mejl och sedan använt informationen för att kunna utföra fysiska överfall mot oss, att din tidning tagit emot  medlemslistor och vandelsförsäkringar (där människor i förtroende berättat om bland annat eventuella sjukdomstillstånd och andra personliga saker), som stulits ifrån vårt parti och sedan använt dessa för att kartlägga och granska våra medlemmar utan dessa personers medgivande eller kännedom samt att ni under högst moraliskt och juridiskt tvivelaktiga former kommit över och offentliggjort uppgifter kring vilka organisationer våra medlemmar varit medlemmar i tidigare skeden av sitt liv, vilka böcker de läst, vilka konserter de besökt, vilka politiska åsikter deras vänner har etc.

”Vi går genom detta en gång till.

1. Fredrik Malm skriver inte för Expo. Kenny Hjälte är inte partipolitiskt aktiv.”

Jag är fullt medveten om att Fredrik Malm inte längre arbetar på Expo, vilket också var anledningen till att jag använde imperfektformen ”arbetat” när jag tog upp saken. Klart är dock att Malm arbetade på Expo samtidigt som han var ordförande för liberala ungdomsförbundet. Mer partipolitiskt aktiv kan man väl knappast vara? Men den aktuella policyn gällde kanske inte då?

Beträffande Kenny Hjälte, så har jag nåtts av uppgifter ifrån flera håll om att Hjälte fortsatt att bevista vänsterpartiets partiaktiviteter, även efter det att han påbörjat sin anställning på Expo. Huruvida det ligger någon sanning i dessa uppgifter kan jag inte med säkerhet uttala mig om. Klart är i alla fall att Hjälte hade ett mycket omfattande engagemang för vänsterpartiet och satt invald för partiets räkning i Region Skåne, så sent som vintern 2006.

När det gäller Hjältes antidemokratiska förflutna så duger det helt enkelt inte för en tidning, som kallar sig ”Demokratisk tidskrift” och som har som enda levebröd att fördöma, baktala och peka finger åt andra, kräva långtgående åtgärder mot personer som gjort haft kopplingar till antidemokratiska organisationer och verksamheter även om det ligger långt tillbaka i tiden och att lyfta fram enstaka personers misstag som talande för en hel organisation, att bara rycka på axlarna och konstatera att det Hjälte gjorde visserligen inte var så himla bra, men nu är man övertygad om att han är en fullfjädrad demokrat och sedan inte utveckla eller motivera hur man med en sådan säkerhet kommit fram till hur och varför denna förändring ägt rum.

Speciellt inte med tanke på att Hjälte fram till dess att han började arbeta för Expo var aktiv i just Vänsterpartiet, som ju har en allt annat än demokratisk tradition och dessutom i dess mest blodröda falang, där merparten fortfarande försvarar kommunistiska diktaturer som Kuba, kommunistbegreppet som sådant och de kommunistiska symboler under vilka tiotals, kanske hundratals miljoner människor miste sina liv. Expo hade aldrig accepterat en sådan kortfattad, nonchalant förklaring ifrån mig om förhållandet varit det omvända och om Hjälte varit höger- istället för vänsterextremist. Faktum är ju att den mejlväxling som föranledde denna diskussion hade sin upprinnelse i att Expo just krävde mig på svar kring varför vi inte uteslutit tre personer som enligt Expo uppvisat antidemokratiska kopplingar tidigare i sitt liv.

”Om jag nu ska behöva stå till svars för vad Richard Slätt skrev i en ledare för över två år sedan så kan jag göra det.”

Att en företrädare för en organisation, som gång på gång, tvingat sverigedemokraternas ledning att stå till svars för händelser, som i vissa fall ligger 20 år tillbaka i tiden, själv ombeds att stå till svars för en artikel som skrevs av hans företrädare för bara två år sedan, ser jag inte som särskilt märkligt.

”Det är nämligen helt uppenbart vad den handlar om; en undersökning som visade att SD var överrepresenterat i media. Det fanns alltså anledning att ifrågasätta SD:s klagan på att de inte kommer till tals.. Vidare skriver du ”Menar Poohl att det vore fullt normalt om alla tidningar utom Expo vid upprepade tillfällen undlät att fördöma extremistiska våldsdåd mot något av riksdagspartierna?” Öhh! Varför skulle jag tycka det? Jag kanske inte hänger med, men jag förstår ärligt talat inte hur du får till det här Mattias. Vi protesterar mot attacker mot SD för att vi tycker att det är förkastligt. Den logiska följden av detta är väl snarare att vi borde tycka att fler borde protestera? Eller? Jag vet ingen som skriver om något i syfte att få andra att skita i att skriva om det. Du avslutar: ”Eller är han beredd att medge att Expo medvetet har ljugit när de hävdat att Sd ”spelar martyrer” och behandlas som alla andra?” Jag antar att du syftar till ledare igen. Herregud, det var en undersökning som visade att SD var överrepresenterat i media. Det är fakta. Återigen. Är det inte då rimligt att ifrågasätta SD:s klagan på att de inte får utrymme i media.”

Jag tror att du likaväl som jag förstår att Richard Slätts mening: ”Sverigedemokraterna (SD) är mästare på att gnälla och utmåla sig själva som martyrer.” inte bara syftar till undersökningen och den aktuella artikeln. Av kontexten framgår det ju väldigt tydligt att frågan om vår relation till media bara är ett exempel på vår allmänna gnällighet och vårt spelade martyrskap.  Slätt är dessutom långtifrån den ende expoit som lanserat bilden av Sd:are som gnälliga låtsasmartyrer. En bild som ni dessutom med stor framgång lyckats plantera hos etablerad massmedia och Sd:s politiska motståndare. Du skriver te x själv i en ledare ifrån förra året att: ”Om man tror att man på detta sätt kan beröva Sverigedemokraterna sin martyrroll så är man fel ute. Den rollen kommer de ta på sig ändå”

Det faktum att Expo anser att ett parti, som i årtioenden nekats att: delta i debatter, bemöta angrepp ifrån motståndare i media, öppna bankkonton, hyra lokaler, annonsera i tidningar inför val och besöka skolor. Som fått se sina möten bli överfallna av maskerade och beväpnade terrorister, sina valplakat vandaliserade och sina valsedlar bli stulna eller gömda och vars företrädare vid otaliga tillfällen slagits blodiga, hotats till livet, fått sitt hem och sin egendom vandaliserad, blivit utkastade ur sina fackföreningar och sparkade ifrån sina arbeten, är gnälliga och spelar martyrer när de påtalar detta och vädjar om hjälp för att få övergreppen att upphöra. Det säger en del om Expos verklighetsuppfattning och demokratisyn.

Genom att bidra till att etablera denna bild av Sd har Expo medvetet förringat allvaret och omfattningen av dessa övergrepp och på så sätt bidragit till att de kunnat fortsätta med oförminskad styrka utan reaktioner ifrån det etablerade samhället. Sett ur detta perspektiv är det inte bara direkt våldsverkande expoiter, som Tobias Hübinette, som har mina partikamraters blod på sina händer.

Även om det egentligen inte är särskilt relevant i sammanhanget, så kan jag ändå inte låta bli att kommentera sakinnehållet i den aktuella artikeln av Richard Slätt, som du försvarar. Personligen tycker jag nämligen att Slätts analys är klart bristfällig.

Slätt hävdar att vi ljuger när vi säger att vi är negativt särbehandlade av massmedierna och stöder detta på att vi blivit omnämnda betydligt fler gånger än andra partier i förhållande till vår storlek. Detta är dock att göra det väl enkelt för sig.

Antalet omnämnande säger nämligen ingenting om huruvida ett parti blir negativt särbehandlat och får ”komma till tals” eller inte. Om samtliga omnämnanden kretsar kring negativa beskyllningar ifrån fientliga journalister och meningsmotståndare och om partiet till skillnad ifrån andra partier konsekvent nekas kommentarer, rättelser och genmälesrätt, så är väl detta knappast en fördel även om man skulle bli omnämnd många gånger. Du skulle väl t ex känna inte dig särskilt lyckligt lottad över att bli kallad för en underbegåvad pedofil 100 gånger i media utan att få chansen att försvara dig?

Massmediaforskaren, Gunnar Nygren, och Lars Nord, professor i media- och kommunikationsvetenskap har genomfört en omfattande studie kring hur lokalpressen skildrade valrörelsen 2006 och de är definitivt inte eniga med Richard Slätt om att Sd behandlas som alla andra eller t om bättre. När de presenterade sin studie på DN debatt 2007-01-18 skrev de istället såhär:

”En annan dramatisk avvikelse är också intressant att notera. Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna, men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, de var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de över huvud taget uppmärksammades.”

Ett ytterligare belägg för att Slätts tes är felaktig kom när SVT:s Kulturnyheterna, (2007-05-24)  rapporterade att den statliga granskningsnämnden för Radio- och TV medvetet särbehandlar sverigedemokraterna genom att tillåta medierna att göra avsteg ifrån principerna om opartiskhet och saklighet i rapporteringen kring Sd, på ett sätt som man inte skulle accepterat om det gällde ett annat parti. I Inslaget sägs också att av 96 anmälningar som kommit in till granskningsnämnden angående behandlingen av Sd, så har bara 1 fall lett till ett fällande utslag.

Att dessutom använda ett partis resultat ifrån föregående val som en måttstock på hur mycket massmedial uppmärksamhet man förtjänar känns inte helt genomtänkt. Det hade ju till exempel inneburit att nybildade partier som FI och Junilistan inte skulle förtjäna att omnämnas överhuvudtaget. Mer rimligt är väl att titta på vilken potential ett parti har, hur stor andel av väljarna som sympatiserar med partiets kärnfrågor och hur stort allmänintresset av partiets förehavanden kan tänkas vara.

Vid sidan av detta innehåller artikeln flera sakfel som t ex att det inte finns något parti som förkortas API och att Kpml(r) inte alls blev större än Sd i riksdagsvalet 1998 (De ställde inte ens upp). Även det citat som tillskrivs vår kyrkopolitiker Gabriella Johansson är direkt felaktigt. Hon sa nämligen inte alls att ”Bibeln är mindre viktigt” som Slätt påstår. Det hon sade var att: ”Jag tror att Jesus var en historisk person och jag tror på en viss övernaturlighet. Men jag har svårt att ta till mig att allt vad som står i Bibeln har relevans i dag… Det viktigaste är hur man lever och hur man förhåller sig till varandra. Att man håller sig bokstavligen till Bibeln tycker jag är mindre viktigt.”

När Slätt raljerar över detta och påstår att en bokstavstroende bibeltolkning är lika grundläggande för en kyrkopolitiker som ett accepterande av grundlagen är för en riksdagspolitiker (kan iofs inte se varför det skulle vara principiellt omöjligt att kandidera till riksdagen även om man inte ställer sig bakom varje stavelse i grundlagen), så gör han bara sig själv till åtlöje och avslöjar hur lite han egentligen vet om kyrkopolitik.

En stor del av de kyrkopolitiska frågorna som t ex allt som rör egendomsförvaltning, organisation och administration  är av icke religiös karaktär. Kyrkomötet måste naturligtvis även ha ledamöter som kan företräda den överväldigande majoritet av kyrkans medlemmar som inte är bokstavstroende och det är närmast komiskt att Slätt verkar leva i villfarelsen att te x samtliga av vänsterpartiets och folkpartiets kyrkopolitiker skulle vara bokstavstroende kristna.

När det sedan gäller frågan om Expos respektive andra tidningars avståndstagande ifrån våldsdåden mot Sd , så har du helt missförstått mitt resonemang. Det jag ville få fram var att, det du skriver om att Expo, som en av få tidningar, tagit avstånd ifrån våldet mot Sd står i direkt motsättning till Expos tidigare hållning om att Sd inte särbehandlas av media.

För att undvika fler missförstånd skall jag försöka förtydliga mig ytterligare:

1. Expo har hävdat att media generellt behandlar Sd precis som alla andra partier och att vi överdriver och ljuger när vi påstår att vi är utsatta för en negativ särbehandling.

2.Du säger att Expo, vid många tillfällen, varit ensamma om att förklara det förkastliga i att attackera sverigedemokraterna.

3.Om något av riksdagspartierna hade utsatts för upprepade överfall så hade Expo inte varit ensamma om att fördöma detta.

Konklusion: Om premisserna 2 & 3 är sanna, så kan inte 1 också vara sann. Således måste det vara så att, antingen har Expo tidigare haft fel/ljugit eller så har du fel nu, när du indirekt säger att andra tidningar inte tagit avstånd ifrån våldet mot Sd.

”Jag sa aldrig att jag inte ser några problem med sabotagekampanjer. Det är inte okej. Däremot har jag idag fullt förtroende för Kenny Hjältes kompetens och syn på demokrati.”

Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad du bygger detta förtroende på? Har Hjälte t ex tagit avstånd ifrån sina tidigare åsikter? Har han uttryckt ånger?  Är han beredd att be sverigedemokraterna om ursäkt för valsabotaget?  I övrigt hänvisar jag till den ovanstående texten om Hjälte

”Ojdå, så svårt kan det väl inte vara att förstå detta. ” inget tyder på att ” och ”Vi har inte hittat tecken på att” är väl ändå inte så väsenskilt. Expo granskar extremhögern och dess idéer, där räknar vi in SD. Det är vår nisch, vår inriktning. Självklart fokuserarde vi i vår underskning på SD. Om vi i vårt arbete skulle upptäcka att det var en rad socialdemokrater som gav pengar till nazister så skulle vi givetvis skriva om det. Jag lovar dig. Alla skulle givetvis älska en sådan historia. Men nu hittade vi inget sådant. Det fanns inga indicier, inga tips, inga ledtrådar som överhuvutaget pekade åt det hållet.

Förstår jag din liknelse rätt så menar du alltså på fullaste allvar att dessa problem inte är unika för SD, att det egentligen är samma sak för alla partier, bara att vi struntar i att skriva om det?”

Jag bedömer det som tämligen sannolikt att ni skulle kunna hitta en handfull personer som av någon anledning fört över pengar till nazianstrukna organisationer om ni hade tillgång till samtliga transfereringar och körde dessa mot de etablerade partiernas samtliga kandidater och nämndemän. Skulle ni kontrollera för stöd till vänsterextrema organisationer, så är sannolikheten förmodligen mycket hög att ni skulle finna många fall. Detta är dock bara en bedömning ifrån min sida eftersom jag inte vet. Den huvudsakliga poängen med min liknelse är också att Expo inte kan veta huruvida detta är unikt för Sd förrän man har undersökt de etablerade partierna på samma sätt och att ni därmed borde låta bli uttala er om detta tills dess att ni faktiskt har några belägg för det ni säger.

Jag förstår inte heller hur du tänker dig att ni bara skulle kunna snubbla över ”indicier” och ”ledtrådar” som pekade på att någon medlem i riksdagspartierna skulle ha fört över pengar till nazisterna. Menar du att ni har alla de tusentals namnen på riksdagspartiernas kandidater och nämndemän i huvudet och automatiskt skulle ha reagerat om ni såg något av dessa namn på inbetalningarna till nassarna? Det var väl inte så ni gick tillväga när ni hittade den handfull av tämligen perifera sverigedemokrater som nu är aktuella?

Och jo, de båda skrivningarna är visst väsensskilda om man sätter in dem i sitt sammanhang. I BLT framgår det att du genomfört en granskning och att du inte hitta några tecken på att människor inom andra partier skänkt pengar till nazistorganisationer. Eftersom det är underförstått att man inte ”hittar” någonting utan att leta när man gör en granskning, så kommer de flesta läsare därför med stor sannolikhet att tolka detta som att du granskat även de övriga partierna, men inte hittat något. Jag tror också att det var så du ville att läsarna skulle uppfatta saken eftersom det givetvis gynnar dina syften .

I ditt mejl till mig skriver du däremot att: ”inget tyder på att riksdagspartierna har samma problem som SD. Vi har alltså inte haft anledning att undersöka saken vidare”. Vilket i klartext betyder att du, utifrån din högst politiskt färgade världsbild och utan några som helst belägg, bara har förutsatt att detta är något som bara kan förekomma inom Sd och därför så struntade ni i att undersöka någon annan. Hade du sagt samma sak i BLT som du skrev till mig, så hade merparten av läsarna garanterat uppfattat saken på ett annat sätt.

Tänk för övrigt om Janne Josefsson hade resonerat på samma sätt som du, när han planerade sitt numera berömda valstugereportage. Då hade det aldrig blivit några avslöjanden om rasismen inom de etablerade partierna. Till skillnad ifrån Janne Josefsson så har ju Expo dock aldrig haft något syfte att granska makthavarna, istället har man snarare ägnat sig åt att försöka kontrollera folket…

”När det gäller kriminella sverigedemokrater vet du mycket väl att det har varit ett problem för partiet tidigare. Sedan gjorde vi en undersökning inför valet där vi redovisade hur stor andel av era kandidater som var kriminellt belastade. Det visade sig vara en viktig undersökning eftersom ni inte undersöktes i den stora undersökning om riksdagspartierna. Nu var det dock så att dessa undersökningar hade lika olika ramar, vilket gör det vanskligt att jämföra dem. Men i grunden kan man väl säga att SD inte på något sätt utmärker sig jämfört med andra partier. Gott så. Då vet vi det, det hade vi inte vetat utan vår undersökning.”

Självklart ser vi det som ett problem att folk begår brott och speciellt då sådana som önskar företräda vårt parti. Det är ju därför som vi, till skillnad ifrån många andra partier, har en obligatorisk vandelsförsäkran för våra kandidater. Det betyder dock inte att det är ”gott så”.

Expo har inte nöjt sig med att bara kartlägga antalet personer med ett brottsligt förflutet inom sverigdemokraterna. Ni har också gjort ett huvudnummer av att gång på gång hävda att andelen kriminellt belastade kandidater är exceptionellt hög hos just sverigedemokraterna och att detta är någonting utmärkande för vårt parti, vilket givetvis har skadat vårt anseende hos väljarna och mycket väl kan ha påverkat valutgången.

Enligt de pressetiska reglerna, punkt nr. 5, skall de som tagit del av de ursprungliga uppgifterna också ges möjlighet att ta del av de korrekta uppgifterna. Jag kan inte tolka innehållet i ditt tidigare mejl på annat sätt än att Expo nu indirekt erkänner att man fört fram felaktiga uppgifter och att man, ställd inför brottsförebyggande rådets undersökning, medger att ”Sverigedemokraterna inte skiljer sig ifrån riksdagpartierna”. Därmed kräver jag att Expo, i anständighetens namn och i enlighet med de pressetiska reglerna, publicerar en rättelse och en offentlig ursäkt till Sverigedemokraterna samt att ni sänder denna rättelse till samtliga massmedier där ni framfört era felaktiga påståenden. Är du som, åtminstone av innehållet i ditt mejl att döma, sätter pressetiken mycket högt, beredda att göra detta?

I övrigt är jag inte alls så säker på att ”Sverigedemokraterna inte skiljer sig ifrån riksdagpartierna” i det här hänseendet. Mycket tyder istället på att Sd, i total motsats till vad som alltid hävdats, har en betydligt länge andel dömda företrädare än riksdagspartierna. Om man jämför Expos granskning av Sd med Brottsförebyggande rådets granskning av riksdagspartierna, så ser man att andelen dömda bland riksdagspartierna är nästan dubbelt så stor.

Du hävdar att undersökningarna inte är helt jämförbara och det stämmer säkert att de i vissa avseenden skiljer sig åt. Dessa skillnader verkar dock, så vitt jag kan bedöma, inte vara av någon avgörande karaktär och du har inte på något trovärdigt sätt lyckats visa varför dessa skillnader nödvändigtvis skulle tala till Sd:s fördel eller varför dessa fördelar i så fall skulle vara så stora att man helt kan bortse ifrån riksdagspartiernas nästan hundraprocentiga överrepresentation i förhållande till Sd:s kandidater och därmed dra slutsatsen att våra kandidater är lika brottsbelastade som riksdagspartiernas.

Som en parentes kan ju också nämnas att om man skulle korrigera för kön och socioekonomisk bakgrund, vilket man ju gör när man t ex jämför gruppen svenskar med gruppen invandrare i de här sammanhangen, så talar väldigt mycket för att riksdagspartiernas överrepresentation skulle öka ytterligare eftersom Sd sannolikt har en betydligt högre andel män och låginkomsttagare bland sina kandidater än vad riksdagspartierna har.

”Slutligen. Jag svarade snabbt och enkelt till dig Mattias. Jag undvek att vara polemisk för att jag i ärlighetens namn trodde att du var nyfiken. Jag kan konstatera att att jag misstog mig. Kanske naivt av mig. Jag  har skrivit en ledare om mina tankar kring vad det är som gör att SD dras med de här problemen. Jag låter den stå för polemiken. Jag har väldigt svårt för bloggvärldens brist på juridik, principer och integritet.”

Jag var och är faktiskt genuint nyfiken på hur Expo själva resonerar kring det egna ansvaret på de områden, där man ständigt fördömer och pekar finger åt andra. I övrigt har jag ganska svårt att se någon tydlig distinktion mellan en ledare och ett blogginlägg och din beskrivning av bloggvärlden tycker jag snarare låter som Expo i ett nötskal.

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s